اطلاعیه
فرم ها
اخبار
تصاویر
نهاد کتابخانههای عمومی کشور به‌منظور مدیریت بهینة اعتبارات پژوهشی و تقویت توانمندی‌های علمی و پژوهشی ادارات‌کل استانی، از طریق «کارگروه پژوهش، آموزش و نوآوری استان» به حمایت پایاننامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری واجد شرایط می‌پردازد.
کارگروه بر اساس بند 8 مادة 3 آیین‌نامة «شورای عالی پژوهش، آموزش و نوآوری» نهاد، در تمام ادارات کل استانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تشکیل شده به پی‌گیری و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اصلی در حیطة وظایف تعریف‌شده را بر عهده دارد.
طرح‌های پژوهشی، علاوه بر تناسب با نیازها و ضرورت‌های موضوعی، رویکرد کاربردی و مسئله‌محور، برخورداری از اولویت، طی کردن سازوکارهای شورایی و داوری و ... در چارچوب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برای داشتن قابلیت ثبت در سامانة ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سمات) نیز باید دارای پیشنهاده (پروپوزال) مناسب باشد تا بررسی دقیق آن در کارگروه‌‌های مرتبط میسر گردد.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌منظور مدیریت بهینة اعتبارات پژوهشی و تقویت توانمندی‌های علمی و پژوهشی ادارات‌کل استانی، به موجب این شیوه‌نامه از طریق «کارگروه پژوهش، آموزش و نوآوری استان» که در این شیوه‌نامه «کارگروه» نامیده می‌شود، به حمایت پایان‌نامه‌‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری واجد شرایط می‌پردازد.
به همت معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد منتشر شد؛
نودویکمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی» به همت معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد منتشر شد.
یک
  • یک 1397/3/22 سه‌شنبه