1398/7/10 چهارشنبه با هدف افزایش آگاهی های تخصصی و حرفه ای کتابداران استان خوزستان؛ دوره آموزشی «آشنایی مقدماتی با اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی» برگزار شد دوره آموزشی «آشنایی مقدماتی با اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی» با هدف افزایش آگاهی های تخصصی و حرفه ای کتابداران استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان، دوره آموزشی «آشنایی مقدماتی با اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی» ویژه کتابداران استان خوزستان در سالن کنفراس کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد.

رضا محمودپور، کارشناس نسخ خطی کشور و مسئول بخش نسخ خطی و اسناد کتابخانه مرکزی ارومیه و مدرس کارگاه، گفت: استان خوزستان از لحاظ فرهنگی، استانی غنی است و ظهور بی شمار عالمان و تاریخ سراسر مدنیت این استان باعث شده تالیف نسخ خطی در این خطه بی شمار باشد.کتب خطی ارزش های تاریخی، علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی بسیاری دارند. تحقیق، بررسی و تصحیح این آثار باعث استفاده بیشتر از علوم و تجربیات گذشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: اسناد، نسخه های خطی و نفایس چاپی گنجینه های ارزشمند و بیانگر هویت و اقتدار ملی هستند. این آثار بهترین و ارزنده ترین نماینده میراث باستانی و تمدن قومی و نیز بارزترین نشانه تفکر مردم هر مملکت و دیار محسوب می شوند. نخستین گام برای شناخت و شناساندن یک ملت متمدن، دستیابی به آثار فرهنگی آن است.

وی با اشاره به تاریخ استان خوزستان، اظهار داشت: تاریخ فرهنگی درخشان خوزستان نشان می دهد، منابع ونسخ خطی زیادی در اختیار مردم خوزستان وجود دارد که می توان با ایجاد مکانی مناسب در استان، از این منابع ارزشمند به صورت عمومی استفاده کرد.

گفتنی است، در این دوره آموزشی یک روزه کتابداران با شیوه های حفظ و نگهداری، آسیب ها، تجهیزات نگهداری، راه های شناخت و اشتراکات کتب خطی با کتب چاپ سنگی و کتب چاپ سنگی با چاپ سربی و ویژگی های هر یک آشنا شدند.

بيشتر
 [PageVisit]