ستاد اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان


منصور کوهی رستمی
مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان
06133331093  

.

امیرکمال کمایی
اداره برنامه ریزی و انجمنها
داخلی114

مجتبی سعادتی
مسئول روابط عمومی
061-3332227
داخلی112
.

محمد باقر تاجر
مدیرحراست
061-3332227
داخلی 118

حسین صفری
مسئول امور کتابخانه ها
داخلی 144

لیلا بذرکار
کارشناس اداری

داخلی 115
.

سارا کیانفرد
سرپرست مالی

داخلی 206

محمد صالحی زاده
مسئول امور عمرانی
061-33364320

سید احسان شاهرکنی
کارشناس انفورماتیک
داخلی 114
.

صادق خوب نژادیان
کارشناس امور حقوقی

سبحان رضاپور
کارشناس امور فرهنگی

داخلی 124

محمد فروغی نژاد
کارشناس منابع

داخلی 213
.

سید رحیم مرعشی 
کارشناس منابع

داخلی 217

مژگان طافی
کارشناس امور کتابخانه ها

داخلی 116

نگار موری بختیاری
کارشناس امور کتابخانه ها

داخلی 215
.

بهار مهدی پور
امور مشارکت ها 
داخلی 140

محمد دارویی
ناظر عمرانی

06133364320

سجاد مردانی
ناظر عمرانی

06133364320
.

مسعود مرفوع
ناظر عمرانی

06133364320

عبدالکاظم شیاعی
مسئول دفتر مدیرکل

داخلی111
 061-33331093

عبدالله فاضلی
کارشناس امور انجمن ها
داخلی 120
.

سبحان رضاپور
 امور فرهنگی

داخلی 124

مرجان موسوی
امور مالی
داخلی 124

افسانه قاضی زاده
کارشناس روابط عمومی
داخلی 112
.

منصوره حسینی
 امور مالی

داخلی 204

محسن مقدمی
 امور مالی

داخلی 225

سید محمد موسوی
 امور مالی

داخلی 204
.

زینب چیت ساز
امور اداری

داخلی 124

ناهید محمودی
امور دبیرخانه
داخلی 117

مهین موسوی
امور بودجه

داخلی 216
.

فاطمه کاتبی
امورآماو برنامه ریزی

داخلی 113

علی مقدم
کارشناس امین اموال

داخلی 228

امید عبدی مراغه
متصدی میز خدمت

داخلی 139
.

 [PageVisit]