ساعات و شیفت کاری کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان جدول ساعت کاری و شیفت کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در شش ماهه اول سال
ردیف
شهرستان
نام کتابخانه
بانوان
آقایان
ساعات فعالیت
شیفت کاری
روز زوج
روز فرد
از ساعت 7 صبح تا 8 شب
روز زوج
 
 
 
 
 
 
 [PageVisit]